Centrum 

špeciálnopedagogickej 

starostlivosti 

 • individuálny špeciálnopedagogický servis
 • diagnostika neuromotorickej nezrelosti, pohybový tréning
 • konzultácie a priebežné poradenstvo
 • vypracovanie odbornej správy z diagnostiky
 • špecifické audiometrické testy a sluchový tréning BENAUDIRA
 • tréning fonematického uvedomovania podľa EĽKONINA
 • stimulačným programom na rozvíjanie pozornosti KUPOZ
 • preventívny programom pre deti mladšieho školského veku KUPREV
 • posúdenie aktuálnej úrovne dieťaťa a odborné vedenie v programe MAXÍK u detí predškolského veku a detí s odloženou školskou dochádzkou
 • aktivity vychádzajúce z Handle® prístupu
 • program pre rozvoj pracovného tempa ROPRATEM
 • rozvíjajúci program MIRABILIS pre deti po odklade školskej dochádzky, na rozvoj grafomotoriky
 • vzdelávací program pre odborníkov z praxe : GRAFOMOTORICKÉ PRAKTIKUM

Kontakt

+421 914 100 302

email: barcikova@egalita.sk
egalita.zilina@gmail.com

Špecialnopedagogické

intervencie

Pondelok - Štvrtok: 13:30 - 17:30

Adresa

DOM ODBOROV

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina


Naša činnosť 


Aktuality

9. marca sme v Žiline opäť zrealizovali vzdelávaciu aktivitu zameranú na oblasť oslabených grafomotorických zručností u detí a žiakov. Z praxe sa stretli odborníčky z oblasti špeciálnej pedagogiky, predprimárnej pedagogiky a psychológie. V oblasti grafomotoriky sme si prehĺbili teoretické penzum, venovali pozornosť diagnostike a tiež praktickým...

Tretiu novembrovú sobotu sme strávili aktívne vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov z rôznych oblastí Slovenska. V teórii, diagnostike a praktiku sme sa obohatili vzájomne s kolegyňami, ktoré pracujú ako špeciálne pedagogičky a psychologičky v CPP-čkach, tiež špeciálnymi pedagogičkami a pedagogickými asistentkami z rôznych škôl. Tešíme...


E- mail:  barcikova@egalita.sk


Telefonický kontakt: 0914 100 302


Adresa prevádzky:  

DOM ODBOROV Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Nájdete nás oproti nákupnému centru Aupark v Žiline.