KUPREV

KUPREV je akreditovaný, primárne preventívny program pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Primárne je celý program určený hlavne deťom pred vstupom do školy, deťom s odloženou školskou dochádzkou. Tiež má pomôcť riešiť situácie bežného denného života a naučiť sa hovoriť a jednať s ľuďmi z okolia – rovesníkmi, dospelými, veľmi malými deťmi, ale tiež nájsť vzťah k zvieratám a prírode vôbec.

Pre koho je KUPREV určený?

 • pre deti od 4 do 8 rokov, podľa individuálnych potrieb aj pre staršie deti
 • je s úspechom používaný u detí s poruchami reči, dysfáziou, ADHD a detí s odloženou školskou dochádzkou
 • program sa dá využiť aj plošne, resp. pre všetky zdravé deti, ako aj deti s handicapom: DMO – detská mozgová obrna, autizmus, ľahké mentálne postihnutie, pre deti s neurotickými problémami)
 • je využiteľný aj u detí z národnostne zmiešaných manželstiev

V čom spočíva princíp programu?

 • ťažisko programu spočíva v domácej práci rodiča s dieťaťom pod vedením vyškoleného odborníka
 • program posilňuje základnú orientáciu, t.j. orientáciu osobou, miestom a časom
 • program poskytuje aj orientáciu v bežných sociálnych situáciách, zároveň vštepuje deťom základy tzv. slušného správania podľa bežných spoločenských noriem
 • celý program sa zaoberá témami, ktoré na seba voľne nadväzujú, a s ktorými sa budú deti bežne v živote stretávať (pracovný zošit má 18 tematických celkov)
 • program využíva bežné nástroje komunikácie: rozprávanie, rozhovor, hru, spievanie, kreslenie, vystrihovanie, lepenie a iné typické detské činnosti
 • prednosťou programu je rešpektovanie prirodzeného psychomotorického vývoja dieťaťa tak, aby malo pocit úspechu a nové informácie získavalo s radosťou, nie pod tlakom a s pocitmi viny alebo zlyhania

Aké výsledky môžeme očakávať?

 • dieťa si upevní orientáciu osobou, miestom, časom, získava orientáciu sociálnu aj informačnú
 • deti, ktoré program absolvovali, nemávajú adaptačné problémy po nástupe do školy
 • prevencia sociáno- patologických javov
 • zlepšuje komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom, upevňuje rodinnú vzťahovú väzbu
 • zvyšuje sa rozprávací apetít a komunikačné kompetencie dieťaťa
 • zlepšuje sa riešenie problémových sociálnych situácií
 • dieťa nadobudne základné zručnosti a návyky, z ktorých dokáže neskôr profitovať najmä pri školskej práci