Stimulačné a korekčné programy

Rozvíjajúci program pre deti s odkladom školskej dochádzky Mirabilis

Autorkou programu je špeciálna pedagogička Mgr. Svetlana Síthová. Rozvíjajúci program je vytvorený pre cieľovú skupinu detí, u ktorých je realizovaný odklad školskej dochádzky. Forma realizácie programu je vytvorená pre skupinovú prácu s deťmi. Minimálny počet detí v skupine je 4, maximálny 6. Na každom stretnutí sa s deťmi realizujú zoznamovacie a aktivizujúce aktivity, hry zamerané na priestorovú orientáciu, hry rozvíjajúce diferenciáciu figúry a pozadia (pozornosť), aktivity rozvíjajúce pamäť, aktivity rozvíjajúce prepájanie (intermodalitu), aktivity rozvíjajúce grafomotoriku a serialitu.

Individuálny stimulačný program na rozvoj motoricko-percepčných zručností

Individuálne vytvorený program zameraný na oslabenia v oblasti motoriky a percepcie dieťaťa, žiaka.

Individuálny stimulačný program na rozvoj komunikačnej schopnosti a grafomotorických zručností u detí s mentálnym postihnutím 

Individuálne vytvorený program podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.

Príspevky do EGALITA, o. z.

Zaradenie dieťaťa

·do mimoškolskej špeciálnopedagogickej starostlivosti EGALITA, o. z.

bezplatne

Vstupná konzultácia pre rodičov

- anamnestický rozhovor, popis aktuálnych ťažkostí a problémov dieťaťa s návrhom možností špeciálnopedagogickej starostlivosti ( diagnostiky, stimulácie a korekcie) - jednorazový príspevok do Egalita, o. z. (90 minút)  

50€

Zapožičiavanie niektorých špeciálnych pomôcok a materiálov

- pre zaradené dieťa na stimuláciu v domácom prostredí

bezplatne

Špeciálnopedagogická diagnostika

 - diagnostika neuromotorickej nezrelosti rozdelená do 2 stretnutí, diagnostika školskej zrelosti, špecifické vývinové poruchy učenia - jednorázový príspevok za  stretnutie pre zaradené dieťa do Egalita, o. z. (90 minút) 

50€

Pravidelná špeciálnopedagogická starostlivosť

- terapia, stimulácia, korekcia, reedukácia pre zaradené dieťa (mimo štátnych sviatkov) - jednorazový príspevok do Egalita, o. z. (60 minút)

40€

Individuálny špeciálnopedagogický tréning

·- pre zaradené dieťa - mesačný príspevok do Egalita, o. z. (2x 45 minút)

30€

Vypracovanie odbornej správy z diagnostiky

- na požiadanie zákonného zástupcu dieťaťa

35€

Individuálny sluchový tréning Benaudira

·- špeciálna diagnostika – monaurálna, binaurálna audiometria a dichotické testy počutia, sprevádzanie dieťaťa v terapii) – jednorazový príspevok do Egalita, o. z. (120 minút)


60€

Bezplatne ponúkame edukačné materiály v podobe pracovných listov a aktivít pre deti a žiakov so špeciálnymi potrebami.