ETICKÝ   KÓDEX


V plnej miere reflektujeme zodpovednosť našej profesie a preto ju vykonávame v prospech detí, ktoré naše centrum špeciálnopedagogickej starostlivosti navštevujú.
"Neustále sa vzdelávame, rozširujeme nielen svoje odborné kompetencie prostredníctvom vzdelávacích kurzov, superviznych stretnutí, ale aj aktivít zameraných na sebarozvoj. Snažíme sa vnímať problematiku v jej aktuálnosti a zabezpečovať čo najkvalitnejšie služby pre našich klientov".
Sme viazaní mlčanlivosťou, ochranou osobných údajov o klientoch a ich príbuzných. Rešpektujeme ich priania so zachovaním dôvery. Poskytnuté informácie o deťoch a rodičoch tretím osobám ( vrátane odborníkov/čok) sa deje iba na základe Vášho súhlasu. Sme povinní poskytnúť údaje v právnych prípadoch na základe súdneho príkazu.
Ako zákonní zástupcovia dieťaťa máte právo byť oboznámení s technikami, metódami a postupmi, ktoré poskytujeme v rámci našich diagnostických a intervenčných prístupov.
Realizujeme iba tie diagnostické, stimulačné, terapeutické a poradenské činnosti, na ktoré máme oprávnenie, boli sme odborne zaškolení a certifikovaní! V prípade potreby odporúčame služby iných odborníkov.
"Rodičia sú dôležitou súčasťou vzájomnej interakcie pri pomoci dieťaťu. Je na Vás koľko energie budete vkladať do domácich cvičení s dieťaťom a odporúčaní. Ponúkame Vám spoluprácu založenú na otvorenom prístupe s rešpektovaním dynamiky osobnosti Vášho dieťaťa."