Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina


FONEMATICKÉ UVEDOMOVANIE je schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami. V zahraničí sa už niekoľko desaťročí rozvíjajú rôzne tréningové programy, zamerané na fonematické uvedomovanie. Väčšina z nich vo väčšej či menšej miere čerpá z prác ruského psychológa D.B. Eľkonina. Adaptáciou jeho práce vznikol aj tento tréningový program. Metodika je obohatená o tréning pozornosti, rozvíjanie verbálno-akustickej pamäte a slovnej zásoby.

Čítanie predstavuje vývinovú nadstavbu nad hovorenou rečou. Najskôr sa dieťa učí hovoriť a až neskôr okolo 6. roka života sa vývinovo stretáva s čítaním. Proces čítania, ale nie je samozrejmosťou, je jednou z dôležitých komunikačných kompetencií, ktorú je potrebné deti naučiť.

Metodika podľa D.B. Eľkonina vytvára priestor na hru s procesmi, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sa deti naučili následne čítať, ako je napríklad sluchová analýza a syntéza hlások. Hrou sa zároveň vytvára u detí motivácia a záujem o čítanie ako také. Motivované deti sa ľahšie učia prijímať informácie, v ktorých v zapamätaní by boli pri použití klasických metód neúspešné v učení čítania alebo pomalšie.

Základ čítania súvisí s odhalením vzťahu medzi písmenami a hláskami v slovách. I keď je to na prvý pohľad zraková úloha, v skutočnosti sa jedná o "ozvučenie" čítaných slov. Len slová, ktoré dieťa "ozvučí" majú význam. Celá metodika je spracovaná príťažlivou formou príbehu, kde deti spoznávajú Krajinu slov a hlások, zoznamujú sa s jej obyvateľmi - napríklad Majster slabika delí slová na slabiky, Hlásulienky pomáhajú chytiť prvé hlásky v slovách atď.

Hlavný rozdiel metódy Eľkonina spočíva v tom, že deti sa neučia pokusom a omylom, ani mechanicky - naspamäť. Naopak učia sa systematicky prostredníctvom hry a spolupráce v malej skupine detí chápať princípy a pravidlá ako sa z hlások tvoria slová, a ako sa dajú hovorené slová zapísať písmenami. Keď si osvoja tieto všeobecné pravidlá, potom dokážu prečítať každé slovo. Premosťujeme vývin hovorenej reči - čítania s písaním a posilňujeme porozumenie slov. Metóda takto rozvíja myslenie a poznávacie schopnosti detí. Pri osvojovaní si dôležitých zručností pracujú deti so „špeciálnym“ šlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod.

PRVÁ ETAPA tzv. PREDGRAFÉMOVÁ je venovaná hre s hláskami.

Je určená  pre deti predškolského veku, osobitne však pre deti s jazykovými deficitmi vo vývine reči, či už sa jedná o deti s odkladom školskej dochádzky, najmä pre deti s dysláliou, s oneskoreným vývinom reči alebo narušeným vývinom reči. Deti sa najskôr naučia chápať hláskovú štruktúru hovorených slov. K vysvetleniu hláskovej štruktúry pre malé deti používame v metodike nielen sluchovú a zrakovú oporu, ale i hmatovú a to prostredníctvom manipulácie s farebnými žetónmi a bábkami. Tie napomáhajú k učeniu a najmä k počutiu hlások v jednotlivých slovách.

Predgrafémová etapa je venovaná týmto témam:

- slabičnej štruktúre slova (4 hodiny)

- hláskovej štruktúre slova (12 hodín)

- jednotlivým hláskam: samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky (9 hodín)

- upevňovaniu poznatkov (5 hodín)

-doplnkovej téme: rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások (3 hodiny)

- celkový počet 33 lekcií (hodín), pričom jedna trvá 45. min. pri frekvencii stretnutí 1x za týždeň.

Cieľom tejto časti metodiky je naučiť deti orientovať sa SLUCHOM v hláskovej štruktúre bežných kratších slov.

DRUHÁ ETAPA tzv. GRAFÉMOVÁ je venovaná hre s písmenami

Nadväzuje na predgrafémovú etapu. Logika metodiky je v tom, že v tejto časti už deti nahrádzajú hlásky v slovách písmenami. V záverečnej časti sa venuje čítaniu. Ide v nej o pochopenie princípu ako sa z písmen tvoria slová, nie o čítanie v pravom slova zmysle.

Grafémová etapa je venovaná týmto témam:

  • samohlásky (6 hodín)
  • dvojhlásky (4 hodiny)
  • tvrdé spoluhlásky (7 hodín)
  • mäkké spoluhlásky (8 hodín)
  • obojaké spoluhlásky (7 hodín)
  • ostatné spoluhlásky, spodobovanie (2 hodiny)
  • čítanie (5 hodín)
  • doplnková téma: jazykové cvičenia