Základným poslaním EGALITA o. z. je podpora a rozvoj potenciálu detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami pri rešpektovaní a presadzovaní ich prirodzenej dôstojnosti s víziou ich spoločenskej akceptácie a sociálnej inklúzie.

Volám sa Jarka Barčíková. Som zakladateľka Centra špeciálnopedagogickej starostlivosti EGALITA, o. z., kde pracujem ako špeciálna pedagogička a terapeutka. Sprevádzam rodiny a deti s rôznymi špeciálnymi potrebami. Súčasne pôsobím aj ako učiteľka v špeciálnej základnej škole. Som autorkou programu Grafomotorické praktikum, ktorý lektorujem. Mám niekoľkoročné skúsenosti v individuálnej a skupinovej práci s deťmi s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia. Od roku 2015 sa v Žilinskom kraji  intenzívne venujem terapii neuromotorickej nezrelosti, ktorá sa stala kľúčovou v mojom profesijnom živote a v optike na deti s oslabením alebo narušením vo vývine. Mojou prioritou je byť oporou a odborným sprievodcom nielen dieťaťu, ale aj jeho rodičom. Na ceste za spoločným cieľom citlivo vnímam aktuálne potreby detí, ich individuálne možnosti a schopnosti s čo najväčšou mierou zapojenia rodičov.

Môj profil , vzdelanie, absolvované kurzy a výcviky si môžete pozrieť v odkaze tu Kto sme