Obsah týchto webových stránok, edukačné materiály, fotografie pomôcok a aktivít, pracovné listy sú výsledkom tvorivej činnosti prevádzkovateľa týchto webových stránok (ďalej len „autor“). So súhlasom autora je možné iba osobné použitie tu zverejnených materiálov. Pracovné listy a aktivity používajte len pre vlastnú potrebu pri vašej práci s deťmi. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora podlieha prísnemu zákazu akákoľvek úprava tu zverejnených materiálov či ich šírenie na komerčné využitie! Materiál môžete poskytnúť žiakom len v tlačenej forme. Materiál nemôžete ďalej poskytovať ďalším osobám, ktoré oň nepožiadali cez registračný formulár, nahrávať na ďalšie úložisko tretích strán a pod.  Materiály poskytujeme bezplatne! Centrum špeciálnopedagogickej starostlivosti EGALITA, o. z.

Konkrétny súbor materiálov v pdf. súbore vám zašleme na mailovú adresu, ktorú uvediete v registračnom formulári pri konkrétnej ukážke. 

Obrázková mriežka

Cieľová skupina: žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ, žiaci so špeciálnymi potrebami, žiaci A a B variantu špeciálnych základných škôl

Oblasti stimulácie: vizuálna a auditívna pozornosť, čítanie s porozumením, koordinácia oko-ruka, fonematická diferenciácia, priestorová orientácia na ploche papiera

Súbor obsahuje: Pracovné listy a metodické pokyny k práci s PL


ukážka práce s PL v odkaze tu: https://fb.watch/sKoWprfP83/

Farebné štvorce

Cieľová skupina: predškoláci, žiaci 1. ročníka ZŠ, žiaci so špeciálnymi potrebami, žiaci A a B variantu špeciálnych základných škôl

Oblasti stimulácie: vizuálna pozornosť a pamäť, koordinácia oko-ruka, priestorová orientácia na ploche papiera

Súbor obsahuje: Predlohu a farebné štvorce


Rody prídavných mien

Cieľová skupina: deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, predškoláci, žiaci so špeciálnymi potrebami, žiaci A, B, C variantu špeciálnych základných škôl

Oblasti stimulácie: morfologická rovina jazyka, auditívna diferenciácia, rozvoj komunikačnej schopnosti

Súbor obsahuje: Pracovný list a metodické pokyny k práci s PL


ukážka aktivity s PL v odkaze tu:

https://fb.watch/mNp0AJPXVC/

PL červená-modrá-zelená

Cieľová skupina: predškoláci, žiaci s odkladom školskej dochádzky, žiaci so  špeciálnymi potrebami, žiaci A  variantu prípravný a prvý ročník, žiaci B variantu a C variantu špeciálnych základných škôl

Oblasti stimulácie: vizuálna pozornosť, koordinácia oko-ruka, grafomotorika, kategorizácia

Súbor obsahuje: Pracovné listy a metodické pokyny k práci s PL


ukážka aktivity v odkaze tu:

https://fb.watch/mNmxpMOu_C/

Kartičky - slabičná štruktúra slova

Cieľová skupina: žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, predškoláci, žiaci s odkladom školskej dochádzky, žiaci A  variantu prípravný a prvý ročník, žiaci B variantu špeciálnych základných škôl

Oblasti stimulácie: fonematická diferenciácia, sluchová pozornosť, koordinácia oko-ruka

Súbor obsahuje: Kartičky s farebnými obrázkami a slabičnou schémou, metodické pokyny k práci s kartičkami


Motýľ

Cieľová skupina: predškoláci, žiaci s odkladom školskej dochádzky, žiaci A, B a C variantu špeciálnych základných škôl, deti s NKS

Oblasti stimulácie: vizuálna diskriminácia farby, priestorová orientácia na ploche papiera, pravo-ľavá diskriminácia, koordinácia oko-ruka, rozvíjanie komunikačnej schopnosti

Súbor obsahuje: šablónu veľký motýľ a kartičky s predlohou

ukážka aktivity v odkaze tu:

https://fb.watch/mNlb92YWqn/


MATERIÁL PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

Farebné kvety - farebné lienky

Cieľová skupina: predškoláci, žiaci s odkladom školskej dochádzky, žiaci A, B a C variantu špeciálnych základných škôl, PAS

Oblasti stimulácie: izolované pohyby prstov P a Ľ ruky, vizuálna diskriminácia farby, smerová orientácia na ploche papiera, pravo-ľavá diskriminácia, koordinácia oko-ruka, pozornosť

Súbor obsahuje: šablónu prsty s farebnými kvetmi a farebné lienky určujúce smer lietania, metodické pokyny k práci s PL


MATERIÁL PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

Súbor PL - hlásková analýza  a syntéza slov (grafémova etapa)

Cieľová skupina: žiaci  1 ročníka ZŠ, žiaci so ŠVPU a s predikciou dyslexie, žiaci s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiaci A a B  variantu špeciálnych základných škôl, žiaci s poruchou autistického spektra

Oblasti stimulácie: fonematické uvedomovanie, zrakové a sluchové rozlišovanie, grafomotorika, serialita, vizuomotorická integrácia, auditívna a vizuálna  pamäť, intermodalita, rozvoj slovnej zásoby

Súbor obsahuje: 16 strán farebných PL vo formáte pdf. a metodické pokyny k práci s PL.


Skloňovanie podstatných mien

Cieľová skupina: žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami jazyka,  predškoláci, žiaci s odkladom školskej dochádzky, žiaci A, B a C  variantu špeciálnych základných škôl, žiaci s PAS

Oblasti stimulácie: fonologická, fonematická a morfologická rovina jazyka, sluchová pozornosť

Súbor obsahuje: Farebné predlohy na tréning pádových otázok s obrázkami, metodické pokyny k práci s predlohami.


Koľko váži?

Cieľová skupina: žiaci ZŠ prvý ročník, žiaci so ŠVPU - dyskalkulia, dyspraxia, NKS, PAS, žiaci A  a B variantu špeciálnych základných škôl

Oblasti stimulácie: kognitívne, exekutíve funkcie, myšlienkové a numerické operácie, priestorové vnímanie, koncentrácia, pracovná pamäť, koordinácia oko-ruka

Súbor obsahuje: PL zamerané na sčitovanie v obore do 20 (bez prechodu a j s prechodom cez 10)