Špeciálnopedagogická starostlivosť 

Diagnostika

Terapia

Stimulácia

Korekcia 

Reedukácia 

 • individuálny špeciálnopedagogický servis
 • diagnostika neuromotorickej nezrelosti, pohybový tréning
 • konzultácie a priebežné poradenstvo
 • vypracovanie odbornej správy z diagnostiky
 • špecifické audiometrické testy a sluchový tréning BENAUDIRA
 • tréning fonematického uvedomovania podľa EĽKONINA
 • stimulačným programom na rozvíjanie pozornosti KUPOZ
 • preventívny programom pre deti mladšieho školského veku KUPREV
 • posúdenie aktuálnej úrovne dieťaťa a odborné vedenie v programe MAXÍK u detí predškolského veku a detí s odloženou školskou dochádzkou
 • aktivity vychádzajúce z Handle® prístupu
 • program pre rozvoj pracovného tempa ROPRATEM
 • rozvíjajúci program MIRABILIS pre deti po odklade školskej dochádzky, na rozvoj grafomotoriky
 • vzdelávací program pre odborníkov z praxe : GRAFOMOTORICKÉ PRAKTIKUM