Profil 

PaedDr. Jaroslava Barčíková 

špeciálna pedagogička  

štatutár EGALITA, o. z.

Dosiahnuté vzdelanie

 • rigorózne konanie v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
 • dvojročné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky (pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených), Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – etická výchova, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Absolvované výcviky, kurzy, worksshopy:

 • Využitie pomocných artikulačných znakov v edukácii detí/žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou s Mgr. Miroslavou Tomáškovou, PhD., Rozvoj dieťaťa v Bratislave 2024
 • Metóda dobrého štartu - akreditovaný vzdelávací program s Ing., Bc. Markétou Kutnohorskou v Dys-centrum Praha, z. ú., 2024
 • Úvod do práce v multisenzorickom prostredí SNOEZELEN s Mgr. Dagmar Mega v Trenčíne 2023
 • Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí SNOEZELEN V PRAXI s Mgr. Dagmar Mega v Trenčíne 2023
 • Diagnostický potenciál muzikoterapeutických a muzikofiletických hier a aktivít s lektorom PhDr. Petrom Kusým, PhD. v Trnave 2023
 • ISST certifikovaný výcvik v INDIVIDUÁLNEJ SCHEMATERAPII, pod vedením garanta výcviku Doc. PhDr. Miloša Šlepeckého, PhD. v Liptovskom Mikuláši 2022
 • "Auditívne poruchy spracovávania a zlepšenie vnímania individuálnym sluchovým tréningom" Holger Raddatz (HP), riaditeľ centra Benaudira pre výskum sluchového spracovávania a sluchový tréning 2022
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina (predgrafémová a grafémová etapa), pod vedením lektoriek: Prof. PhDr. Maríny Mikulajovej, CSc, PaedDr. Zity Sümegiovej v Bratislave 2019
 • Rozvíjajúci program Mirabilis pre deti po odklade školskej dochádzky, pod odborným vedením autorky programu a špeciálnej pedagogičky Mgr. Svetlany Síthovej v Partizánskom 2018
 • Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotorických zručností , pod odborným vedením autorky programu a špeciálnej pedagogičky Mgr. Svetlany Síthovej v Partizánskom 2018
 • Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti , pod odborným vedením lektorky Mgr. Svetlany Síthovej 2017
 • Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkulie, pod odborným vedením lektorky Mgr. Svetlany Síthovej 2017
 • Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení, pod odborným vedením lektorky Mgr. Svetlany Síthovej 2017
 • KUPOZ program na rozvoj pozornosti, pod vedením psychologičky a lektorky Mgr. Barbory Krankusovej v Bratislave 2016
 • KUPREV preventívny program pre deti od štyroch do osem rokov, pod vedením psychologičky a lektorky Mgr. Barbory Krankusovej v Bratislave 2016
 • Základy stimulácie zraku pod vedením zrakovej terapeutky Mgr. Pavlíny Prymusovej v Bratislave 2016
 • kurzy Úvod do HANDLE prístupu - I. stupeň, pod vedením lektorov Mgr. Jany Baptie a Mgr. Paula Baptie v Bratislave 2016
 • Základy HANDLE prístupu - II. stupeň, pod vedením lektorov Mgr. Jany Baptie a Mgr. Paula Baptie v Bratislave 2016 
 • supervizne stretnutie certifikovaných INPP odborníkov v Bratislave 2016
 • akreditovaný stimulačný program MAXÍK pre deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou, pod vedením PaedDr. Zdeňky Janhubové v Trnave 2016
 • "Artefiletiké techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením" v Bratislave, vedený lektorkou Mgr. Bronislavou Pleškovou 2016
 • certifikačný vzdelávací program s oprávnením vyučovať písmo Comenia Script® v Prešove 2016
 • postgraduálny ročný kurz v "INPP terapii neuromotorickej nezrelosti" v Inštitúte psychoterapie a socioterapie v Bratislave 2015
 • špecializovaný kurz "Poruchy sluchového spracovávania a zlepšenie sluchového vnímania prostredníctvom sluchového tréningu Benaudira", pod dohľadom pána Holgera Raddatza v Bratislave 2015

Spoluzakladatelia EGALITA, o. z. 

Mgr. Natália Šamajová

stredoškolská pedagogička

 Dosiahnuté vzdelanie

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – náuka o spoločnosti, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Humanitná fakulta

Prax

2011 - súčasnosť

Stredná odborná škola stavebná v Žiline


Mgr. Adriana Brziaková

       projektová manažérka

Dosiahnuté vzdelanie

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – estetika – klasická filológia Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
 • Vysokoškolské vzdelanie – doplnkové štúdium – učiteľstvo odborných predmetov, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej

Prax

2020 - súčasnosť

Projektová manažérka (Operačný program Ľudské zdroje - MPSVR), REACT

 • Manažment projektu z pohľadu eurofondových náležitostí – dodržiavanie rozsahu, obsahu projektu, efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, výkazníctvo projektu – príprava monitorovacích správ, žiadosti o platbu, spolupráca s účtovníkom pre účely projektu, komunikácia s RO/SO ohľadom projektu, užívateľ verejnej časti ITMS2014+

Projektová manažérka (Interreg V-A SK-CZ)

 • Priatelia mesta Bytča, o. z., Honkadori Aikido DOJO Trenčín, o. z., Manažment projektu z pohľadu eurofondových náležitostí – dodržiavanie rozsahu, obsahu projektu, efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, výkazníctvo projektu – príprava monitorovacích správ, spolupráca s účtovníkom pre účely projektu, komunikácia s RO/SO ohľadom projektu, Realizácia verejných obstarávaní, Užívateľ verejnej časti ITMS2014+

2020 - 2023 

Referentka pre oblasť marketingu

ELCAT s.r.o. Monitoring trhu, marketingové aktivity, reporting, vypracovanie analýz trhu a predaja, Vypracovanie strategických dokumentov pre mestá a obce, 

Participácia na projekte "Moderná kniha" – oblasť kreatívny priemysel (IROP, MKSR), Samostatná tvorba textových výstupov moderných publikácií o slovenských mestách, Projektové poradenstvo pre verejný sektor, mimovládny sektor a fyzické osoby – analýza a spracovanie zámerov do komplexných projektov, Vypracovávanie projektových zámerov do žiadostí o dotácie, Autorka publikácií Moderná kniha (Svieži Liptovský Mikuláš, Krásna Bytča, Kráľovský Kežmarok)

Odvetvie hospodárstva Podnikateľské poradenstvo

2015 – súčasnosť 

Konateľka

Euspe s.r.o. Diagnostické a terapeutické centrum riadenie spoločnosti, organizačné a administratívne činnosti, príprava podkladov pre faktúry a mzdy

Sales manager

IAA SK s.r.o. Organizačné, poradenské, konzultačné a administratívne činnosti, starostlivosť o súčasných zákazníkov, aktívne vyhľadávanie nových klientov, starostlivosť o webové prostredie firmy.

Vzdelávacie kurzy národného projektu "Múzeá tretej generácie" (pod vedením PDCS):

 • Fundraising v kultúrnych organizáciách
 • Komunikácia a vedenie ľudí
 • Riešenie konfliktov a vyjednávanie v múzeách
 • Inštitucionálna advokácia
 • Porady a skupinové rozhodovanie
 • Dobrovoľníctvo v kultúrnej organizácii
 • Inovácie a kreativita v riadení ľudí

Školenia - Verejné obstarávanie organizované Žilinským samosprávnym krajom, Úradom vlády pre verejné obstarávanie (práca s elektronickou platformou) Práca so systémom ITMS2014+ (ŽSK) 

Kurz - Príprava úspešnej žiadosti o granty (Tesco copiers s.r.o.)