Činnosť občianskeho združenia je realizovaná prostredníctvom darov, grantov, členských príspevkov a 2% z daní

Naše poslanie


Základným poslaním EGALITA o. z. je podpora a rozvoj potenciálu detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami pri rešpektovaní a presadzovaní ich prirodzenej dôstojnosti s víziou ich spoločenskej akceptácie a sociálnej inklúzie.

Hlavné činnosti a ciele združenia

  • vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre osobnostný rozvoj detí a mládeže, s dôrazom na detskú populáciu so zdravotným znevýhodnením, so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ako aj sociálne znevýhodneného prostredia,
  • poskytovať diagnostické, terapeutické, edukačné, intervenčné, stimulačné a korekčné činností pre deti so špeciálnymi potrebami a zdravotným znevýhodnením,
  • tvorba a zabezpečenie špeciálnopedagogických, metodických, didaktických, senzorických a iných pomôcok súvisiacich so skvalitňovaním života rodín detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • organizácia odborných, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít (semináre, workshopy, webináre, kurzy, diskusné fóra a pod.) pre širokú verejnosť, školy a organizácie v Slovenskej republike i v zahraničí,
  • realizácia individuálnych alebo skupinových stimulačných a korekčných programov na podporu rozvoja detí so špeciálnymi edukačnými potrebami,
  • presadzovať dostupnosti inkluzívneho vzdelávania a adekvátneho špeciálneho vzdelávania detí a osôb so zdravotným znevýhodnením.

Stanovy občianskeho združenia


EGALITA, o. z.

Sídlo: Suvorovova 2685/24, 010 01 Žilina

IČO: 54 298 181

DIČ: 2121790396

Bank. spojenie:. SLSP a.s.

Číslo účtu: SK82 0900 0000 0051 9007 4707

Registrácia MV SR, reg. číslo VVS/1-900/90-62982