Individuálny sluchový tréning Benaudira

Je dokázané, že hudba môže liečiť a rozvíjať intelektuálne schopnosti človeka. Hudba je špecifický nástroj, pomocou ktorého môžeme trénovať obidve polovice mozgu, a to aj bez chémie.

Hudba má schopnosť zasiahnuť všetky úrovne ľudskej psychiky:

 • na nižších úrovniach mozgu (mozgový kmeň) ovplyvňuje: pulz, dýchanie a vedomie človeka

 • prostredníctvom limbického systému ovplyvňuje: emócie, pocity a nálady

 • zlepšuje priestorovú inteligenciu a logické myslenie

 • v mozgovej kôre vytvára vizuálne obrazy a asociácie

 • upokojuje, môže riešiť aj problémy so zaspávaním, depresie, úzkosti, traumatické zážitky

 • pomáha rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné schopnosti

Pravá hemisféra

je zodpovedná za:

 • rozlišovanie melódie

 • priestorovú orientáciu

 • vnímanie jazyka, slovnú zásobu

 • emocionálnu stránku jazyka a neverbálnu komunikáciu

 • vnímanie rytmu

 • obrazové vnímanie

Ľavá hemisféra

je zodpovedná za:

 • fonetické dekódovanie (rozlišovanie jednotlivých zvukov, delenie slov na slabiky)

 • verbálne aspekty jazyka (slovné vyjadrovanie, nácvik hláskovania)

 • písanie

 • chápanie času, čísel

Sluch a sluchové spracovanie

Sluch je jeden z piatich ľudských zmyslov. Sluchovým orgánom je ucho, ktoré na fyziologickej úrovni zabezpečuje človeku schopnosť počuť , inak povedané vnímať zvuky.

Zvuk je v podstate vibrácia, inak ho môžeme vysvetliť ako mechanické vlnenie vzduchu. Zvuky sa však od seba líšia v hlasitosti a frekvencii. Hlasitosť je sila, intenzita zvukov okolia, ktorá sa meria v decibeloch (dB). Frekvencia je vlastne výška zvuku, ktorá sa udáva v hertzoch (Hz).

*Naša reč sa skladá zo zvukov rôznych frekvencií. Napríklad frekvencia 3000 Hz je dôležitá pre vnímanie hlások, od čoho závisí aj vývin rečových a jazykových predpokladov. Predovšetkým deti s dyslexiou a špecificky narušeným vývinom reči prišli o schopnosť rozlišovať zvuky na tejto frekvencii.*

Počuť však neznamená počúvať, ide o dve odlišné schopnosti človeka. Už sme spomínali, že schopnosť počuť je fyziologickým procesom, ale počúvanie je aktívnejším procesom počutia. Je to predovšetkým schopnosť, ktorú sa musíme naučiť. K tomu, aby sme to dokázali, musíme byť schopní zamerať dostatočnú pozornosť, ale aj vedome ju selektovať na to, čo nám niekto hovorí.

CAPD – skratka z angl. central audithory processing disorders je centrálna porucha sluchového spracovávania. Deti s týmto oslabením nedokážu adekvátne spracovať, čo počujú, pretože ich uši a mozog nie sú vo vzájomnej súhre. V takomto prípade je často krát ovplyvnený spôsob, ktorým mozog rozpoznáva a interpretuje zvuky, čím ovplyvňuje aj samotnú reč a komunikačné schopnosti. U detí, ktoré ešte nevedia písať a čítať, je sluch najdôležitejším zmyslom, pretože predstavuje hlavnú bránu toku informácií, ktoré sa cez sluchový nerv dostávajú do mozgu. Každé narušenie sluchového vnímania do určitej miery obmedzuje reč a jej porozumenie, kognitívne schopnosti učiť sa a poznávať, čo môže viesť k rôznym emocionálnym, psychickým alebo sociálnym problémom vo vývine detí.

Uvedené príznaky vás môžu upozorniť na to, že vaše dieťa môže mať problémy v oblasti sluchového spracovávania:

 • má vaše dieťa problém venovať niečomu dlhšiu pozornosť, všetko ho vyrušuje a je nesústredené?

 • má problém zapamätať si verbálne informácie a potrebuje viac času na ich spracovanie?

 • má oslabené schopnosti v procese učenia, robí chyby pri čítaní a písaní?

 • má ťažkosti lokalizovať zdroj zvuku, orientovať sa v priestore?

 • má oneskorený, či narušený vývin reči?

 • chytá sa často za uši a na niektoré zvuky reaguje precitlivelo?

 • trpí alebo v minulosti trpelo na časté zápaly stredného ucha, ORL problémy, alergiu alebo adenoitídu (zväčšenú nosohltanovú mandľu)?

Problémy v oblasti centrálneho sluchového spracovávania bývajú súčasťou mnohých diagnóz, uvádzame len niektoré:

 • ADD a ADHD

 • Dyslexia

 • Dysgrafia

 • Dysfázia

 • Tinitus

 • Hyperacusis

 • Autizmus (Aspergerov syndróm, HFA- vysokofunkčný autizmus)


Sluchový tréning Benaudira
(z lat. bene – dobre, audire – počúvať)


Princíp Benaudiry sa zameriava na individuálny sluchový tréning, ktorého základ tvorí počúvanie inštrumentálnej hudby. Schopnosť človeka počuť (vnímať zvuky uchom) následne ovplyvňuje centrálne sluchové spracovávanie, čiže "vyhodnotenie" zvukových stimulov v mozgu. Aplikovaním takto špecificky upravenej hudby sú pozitívne ovplyvňované mozgové aktivity. Sluchovou stimuláciou sa mozog posilňuje v analytickom rozlišovaní tónov. Sluchová stimulácia podporuje aktívne vnímanie a spracovávanie sluchových vnemov, ktoré vytvárajú základné komunikačné predpoklady človeka. Hudba pozitívne ovplyvňuje reč, nakoľko funguje na podobnom princípe. Spracovanie hudobných sekvencií a analýza komplexných tónov je podobná aspektom čítania. Ak sa napríklad zlepší vnímanie reči v mozgu (ľavá hemisféra), zlepší sa tak aj schopnosť čítania a písania.

Celý sluchový tréning je zameraný na oslabené frekvencie, ktorých posilňovaním sa snažíme dosiahnuť harmonizáciu sluchového spracovávania, aktívnejšie počúvanie dominantným uchom, znížiť prah citlivosti na sluchové podnety, čo má významný vplyv na reč dieťaťa, čítanie a písanie ako aj pozornostné procesy.

Benaudira slúži na stimuláciu deficitov v nasledujúcich oblastiach :

 • problémy s udržaním pozornosti a schopnosťou sústrediť sa na požiadavku, dokončiť úlohu /napr. v škole, dieťa je zasnívané, roztržité/

 • nervozita, hyperaktivita, únava už počas doobedia

 • auditívna hypersenzitivita - zvýšená precitlivenosť na zvuky

 • ľahká vyrušiteľnosť podnetmi okolia /napr. nedokáže vytesniť, resp. nevšímať si irelevantné zvuky prostredia, ruchy/

 • problémy v percipovaní reči a verbalizácii /oslabenie v porozumení počutého, nesprávne chápanie otázky a následná neadekvátna slovná odpoveď, zamieňanie podobne znejúcich slov/

 • oneskorený vývin reči

 • narušená fonematická diferenciácia /rozlišovanie jednotlivých hlások/

 • artikulačné ťažkosti

 • dysfluencia /tj. zajakávanie, problém s plynulosťou reči/

 • oslabené prozodické vlastnosti reči /plochý alebo monotónny hlas, nevýrazná reč, váhavá reč/

 • vývinová dysfázia /špecificky narušený vývin reči/

 • oslabenia v sluchovom spracovávaní /oneskorovanie, nedostatočné zachytenie informácie, ťažkosti s porozumením v hlučnom prostredí, javí sa akoby nepočul a vyžaduje zopakovať, čo ste povedali/

 • ťažkosti v identifikovaní smeru zvuku (odkiaľ zvuk prichádza)

 • problémy s čítaním a písaním /zamieňanie, otáčanie písmen, ťažkosti s porozumením prečítaného textu, veľký počet pravopisných chýb v texte /ťažkosti viesť konverzáciu/

 • oslabená sluchová pamäť /problém zapamätať si počuté, napr. problémy so zapamätávaním správneho poradia slabík v slovách, poradia slov vo vete/

 • narušené exekutíva /oslabená pracovná pamäť, schopnosť plánovať, organizovať, predvídať/


Benaudira diagnostika

Diagnostika pozostáva z viacerých častí a trvá približne 2 a pol hodiny, v závislosti od spolupráce dieťaťa. Ide o audiometrické vyšetrenie, pri ktorom zisťujeme niekoľko oblasti sluchového spracovávania pomocou špecifických testov.

Audiometria – je diagnostická metóda, ktorou zisťujeme ako dieťa počuje na rozličných frekvenciách a pri akej intenzite , resp. ako hlasný musí byť zvukový signál, aby ho dieťa počulo. Výsledokom audiometrie je záznam, resp. audiogram. Ten predstavuje grafické znázornenie merania, ktoré jednoducho voláme krivka počutia.

 1. Štandardný postup pri práci s klientom pozostáva z nasledovných krokov:Najskôr klient alebo rodič dieťaťa vyplní skríningový dotazník, ktorý si môže stiahnuť v časti na stiahnutie alebo po kliknutí na odkaz tu. Dotazník nám zašlete buď poštou alebo na našu mailovú adresu a my vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín diagnostického vyšetrenia.
 2. Súčasťou diagnostiky je anamnestický rozhovor, na základe, ktorého si doplníme potrebné informácie zo skríningového dotazníka. Je dobré ak rodičia donesú všetky správy, nálezy z odborných vyšetrení ORL, foniatrie a logopédie.
 3. Diagnostika pozostáva z audiometrického merania, ktorého súčasťou sú tieto testy:

Diagnostika

foto zdroj: pixabay
foto zdroj: pixabay

Monaurálna audiometria - vyšetrujeme každé ucho jednotlivo, kde zistíme krivku počutia pravého ucha a krivku počutia ľavého ucha, ako funguje každé ucho samostatne.

foto zdroj: pixabay
foto zdroj: pixabay

Špeciálnym testom na lateralitu zisťujeme tzv. dominantné ucho, resp. ktoré ucho dieťa preferenčne používa na spracovávanie zvukových stimulov (pravé alebo ľavé), prípadne nevyhranenú sluchovú lateralitu (neuprednostňuje ani pravé ani ľavé ucho). Test na sluchový prah – tj. pri akých frekvenciách dieťa vykazuje senzitivitu na zvuky okolia.  

foto zdroj: pixabay
foto zdroj: pixabay

Súčasťou diagnostiky je aj dichotický test počutia, ktorý zisťuje, do akej miery dokáže dieťa diskriminovať slovné stimuly, keď prichádzajú do obidvoch uší naraz. Naznačuje, ako dokáže vytesniť ruchy okolia (napr. v situácii, keď v spleti mnohých zvukov musíme upriamiť našu pozornosť a reč na konkrétneho človeka, s ktorým komunikujeme) a odhaľuje, ktoré ucho je dominantné pri spracovaní verbálnych podnetov. 

 • Výsledky diagnostiky zasielame do Nemecka, do Centra pre výskum sluchového spracovávania, kde je zostavené špeciálne hudobné CD so skladbami, ktoré sú nastavené na uši konkrétneho klienta. Individualzované CD vám príde domov na adresu, ktorú uvediete. Počúva sa podľa inštrukcií, ktoré budete mať poznačené v knižke pri CD v určitom časovom intervale, v domácom prostredí, niekoľko minút denne. Všetky inštrukcie bude mať klient v slovenskom jazyku.
 • Kontrolné vyšetrenie sa realizuje každých 6-12 týždňov, po dopočúvaní CD. Klient absolvuje opätovné meranie a vyhodnotí sa, do akej miery nastalo zlepšenie. Dĺžka sluchového tréningu je individuálna, skladá sa z 3-5 cyklov.

Aktuálne je možné počúvať tréningovú hudbu aj cez BENAUDIRA Player App, ktorá slúži na stiahnutie a tiež počúvanie tréningovej hudby. Aplikáciu získate v Apple AppStore a Google PlayStore za jednorazový poplatok. Nezaväzujete sa k žiadnemu dlhodobému predplatnému.