Metóda neuromotorickej nezrelosti

Neuromotorická nezrelosť je definovaná ako nepretržité pretrvávanie viacerých primitívnych reflexov u dieťaťa staršieho ako jeden rok a/alebo prítomnosťou nedostatočne vyvinutých posturálnych reflexov u detí starších ako tri a pol roka.
Reflexy sú zrkadlá vyvíjajúceho sa nervového systému, resp. odzrkadľujú stupeň zrelosti centrálnej nervovej sústavy (CNS). 

O metóde neuromotorickej nezrelosti

Metóda neuromototrickej nezrelosti sa opiera o vývin dieťaťa v prvom roku života, ktorý vysvetľuje ako sériu primitívnych reflexov, ktoré sa vyvíjajú v súlade s jednotlivými vývinovými pohybovými štádiami. Napríklad, keď sa bábätko učí dvíhať hlavičku, pretáča sa z bruška na chrbát, učí sa plaziť, sedieť, štvornožkovať, stáť vzpriamene a chodiť. Všetky tieto pohybové zručnosti sú nesmierne dôležité, pretože ovplyvňujú uvedomenie si vlastného tela v priestore, umožňujú mu kontrolu nad pohybmi hlavy, posilňujú krčné svaly dieťatka, spevňujú trup, posilňujú svalový tonus a zlepšujú držanie tela, ako aj koordináciu jednotlivých končatín. Za toto všetko sú zodpovedné nižšie mozgové centrá. Každým krokom vpred, v pohybovom vývine, si dieťatko "dláždi cestičku" smerom k vyšším štruktúram mozgu. Nervové dráhy a ich prepojenia sa posilňujú a rozvíjajú, čo vidíme najmä v prvých dvanástich mesiacoch, kedy je pohybový vývin dieťatka veľmi rýchly a zreteľný. Inak povedané primitívne reflexy by mali byť postupne v procese tohto vývinu inhibované resp. potlačené a nahradené posturálnymi reflexami, ktoré riadia vyššie mozgové centrá. V prípade, že dieťatko vynechá niektoré pohybové štádium, má nesprávne pohybové vzorce alebo sa oneskoruje v motorickom vývine, primitívne reflexy môžu zostať naďalej aktívne (hovoríme o tzv. pretrvávajúcich primitívnych reflexoch) a prepojenia do vyšších štruktúr mozgu sa nevyvinú optimálne. Dráhy, ktoré sú spojené s kontrolou rovnováhy a koordinácie, ostávajú nezrelé, v dôsledku čoho nie sú plnohodnotne pripravené na svoje poslanie, a to pracovať na kognitívnej úrovni. Napríklad fáza štvornožkovania výrazne podporuje ranný tréning koordinácie oko – ruka, ktorú neskôr dieťa bude potrebovať, keď zasadne do školských lavíc a bude sa učiť písať. Táto fáza ovplyvňuje aj schopnosť zrakovej akomodácie (zaostriť zrak na rôzne vzdialenosti), čo je nevyhnutné napr. pri odpisovaní z tabule. Schopnosť čítať si zase vyžaduje zrelé a plynulé pohyby očí. Všetko sú to motorické zručnosti dieťaťa. Ale k tomu, aby malo dieťa v škole predpoklad vzdelávať sa, musí mať rozvinuté aj kognitívne zručnosti, t.j. schopnosť sústrediť sa, myslieť, uvažovať v súvislostiach, teda logicky spájať nadobudnuté poznatky a pamätať si ich. To už sú procesy, ktoré riadi mozgová kôra resp. vyššie štruktúry mozgu.

Predstavte si, že sa v mechanických hodinkách pokazí malinká súčiastka v strojčeku. Čo to spôsobí? Hodiny budú prinajmenšom meškať alebo sa zastavia úplne. A presne takto podobne to funguje vo vývine dieťaťa. Ak je niečo "naštrbené" v nižších centrách mozgu, teda v procese postupného vyhasínania primitívnych reflexov, môže to výrazne ovplyvniť fungovanie vo vyšších vrstvách, čo sa môže prejaviť v podobe špecifických porúch učenia. Potom nemôžeme očakávať, že deti s takýmto vývinom, budú reálne schopné zvládať to, čo ich rovesníci, ktorých vývin prebiehal v súlade s normou.

Deti, ktoré nezískajú v prvom roku života úplnú kontrolu nad primitívnymi reflexami, nemajú dostatočne vyvinuté posturálne reflexy. V dôsledku toho majú ťažkosti s kontrolou pohybu a s koordináciou, s hrubou a jemnou motorikou, zmyslovým vnímaním. Intervencia prostredníctvom tejto metódy je realizovaná v podobe jednoduchých motorických cvikov, ktoré sa vykonávajú v domácom prostredí dieťaťa 10 minút denne. Týmto spôsobom poskytujeme mozgu druhú šancu vrátiť sa späť a do určitej miery napraviť to, čo sa nevyvíjalo tak, ako sa malo. Program môže výrazne zlepšiť stav reflexov, rovnováhu, samotné sústredenie, fungovanie očí a ťažkosti v rovine senzomotorickej integrácie.

Okruhy riešiteľných problémov

 • špecifické poruchy učenia /dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dyspraxia/

 • ADD- porucha pozornosti

 • ADHD- porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

 • Aspergerov syndróm – porucha autistického spektra

 • Problémy v oblasti zmyslového vnímania

 • Problémy v oblasti hrubej a jemnej motoriky

 • Problémy v rovnováhe a koordinácii

 • Agorafóbia – strach z otvoreného priestranstva

 • Panické a úzkostné poruchy

 • Oneskorený vývin reči

 • Špecificky narušený vývin reči – vývinová dysfázia

 • CAPD- centrálna porucha sluchového spracovávania

 • Hyperacusis- zvýšená precitlivenosť na sluchové podnety