Maxík

Program bol akreditovaný MŠMT ČR – č.10337/2016-1-335 Autorky: Mgr. Pavla Bubeníčková, PaedDr. Zdeňka Janhubová.

Maxík je farebný panáčik, ktorý dieťa sprevádza celým programom a pomáha mu zvládnuť jednotlivé úlohy. V celom programe je uplatňovaný láskavý prístup, vyhýbame sa frustrujúcim a stresujúcim situáciám, negatívnemu hodnoteniu, mentorovaniu a napomínaniu dieťaťa. Systematická práca s dieťaťom je koncipovaná do viacerých blokov, v ktorých sa zameriavame na jeho celkový rozvoj a pozitívne sebahodnotenie.

Program MAXÍK je určený :

 • pre deti od 5 rokov, ktoré sa pripravujú na vstup do školy
 • pre deti s odloženou školskou dochádzkou
 • pre malých školákov, ktorým sa v čítaní, písaní a počítaní veľmi nedarí

V individuálnom stimulačnom programe sú realizované činnosti, v ktorých sú rovnomerne posilňované tieto zložky:

 • motorická
 • percepčná
 • grafomotorická

Celý program je zameraný na rozvoj dieťaťa v týchto oblastiach:

Nácvik nových pohybových stereotypov

 • cviky na posilnenie dýchania, motoriky a motorickej koordinácie
 • stabilný postoj
 • zvládnutie rovnováhy
 • správne sedenie

Nácvik grafomotorických zručností

 • správny úchop písacieho náčinia (fixka, ceruzka, pero)
 • vedenie cieleného pohybu ruky v smere písania
 • kvalitná pohyblivosť veľkých kĺbov hornej končatiny, ktorá je potrebná k nácviku písania

Schopnosť uvedomelého cieleného pohybu a jeho automatizácie a fixácie, koordinácie a ovládanie motoriky tela. Využívanie týchto zručností v každodennej činnosti.

Rozvoj komunikačných zručností

 • rozvoj pojmového myslenia a reči
 • správna výslovnosť a tvorenie viet
 • porozumenie obsahu počutého – čo, kedy, kde, ako... má dieťa spraviť. Schopnosť uplatniť všeobecné informácie o sebe, rodine, svete okolo a svojich záujmoch i zážitkoch.

Rozvoj čiastkových funkcií v týchto oblastiach:

OBLASŤ VIZUÁLNA

 • zrakové rozlišovanie - rozoznávanie zhodných a rozdielnych tvarov, tréning očných pohybov
 • zraková pamäť- ukladanie zrakom prijatých informácií a rozlišovanie kapacity pamäti
 • vizuomotorika - proces prijímania, spracovávania, uloženia a znovuvybavovania informácií s možnosťou ich využitia v procese učenia

OBLASŤ AUDITÍVNA

 • rozvoj sluchového vnímania ako schopnosti venovať pozornosť a rozumieť odovzdanému obsahu prijímaného sluchovou cestou
 • sluchové rozlišovanie zvukovej podoby hlások, slabík a slov, uvedomelé hláskovanie
 • sluchová pamäť - ukladanie sluchom prijatých informácií a rozširovanie kapacity sluchovej pamäti
 • audiomotorika - príjem informácií sluchovou cestou a ich spracovávanie do verbálnej, kreslenej a písanej podoby.

OBLASŤ PRIESTOROVEJ ORIENTÁCIE

 • orientácia v okolí- v priestore, v ktorom sa dieťa pohybuje
 • orientácia na vlastnom tele, ale aj v opozícii (napr. v zrkadle)
 • orientácia na ploche papiera, ktorú sa učia systematicky využívať v práci s knihou a zošitom

OBLASŤ INTERMODALITY

Intermodalita je schopnosť prepínať medzi rôznymi spôsobmi zmyslového vnímania. Súvisí teda so schopnosťou naučiť sa čítať a písať- podľa zvukovej podoby hlásky si predstaviť tvar písmena a opačne. Rozvojom tejto zručnosti sa dá predchádzať problémom s vytváraním spojení medzi zrakovými, sluchovými a priestorovými podnetmi.

OBLASŤ SERIALITY

Serialita je sled po sebe opakujúcich úkonov alebo udalostí, pri rešpektovaní ktorých dosiahneme v krátkom čase presný cieľ a vyvarujeme sa chybám, chaosu a stresu. U predškolákov súvisí s radením stále sa opakujúcich bežných činností (napríklad obliekanie, denná hygiena, dodržiavanie denného režimu). V školskom prostredí a učení sa môžu prejaviť problémy so správnym poradím písmen v slove pri písaní a čítaní, s poradím slov vo vete alebo číslic v počítaní, ďalej s vynechávaním písmen, číslic, interpunkčných znamienok. Výrazne ovplyvňuje správanie dieťaťa, ktoré s ťažkosťami zvláda základné pravidlá správania, vytvára si svoje vlastné, často nelogické a spoločensky neprijateľné postupy.

KONCENTRÁCIA POZORNOSTI

 • udržanie a zameranie pozornosti
 • schopnosť sústrediť sa na zadanú úlohu

Stimulačný program Maxík realizujeme formou individuálnych alebo skupinových stretnutí.

Individuálny program - pozostáva z úvodného konzultačného stretnutia, na ktorom sa rodičia dozvedia všetky podrobnosti o programe a jeho realizácii, súčasťou je anamnestický rozhovor a test na posúdenie aktuálnej úrovne dieťaťa. Celý program je koncipovaný do 15 lekcií (v časovom rozpätí 15. - 20. týždňov, 1. lekcia trvá 60 minút).

Skupinový program - otvárame pri naplnení a vhodnom zostavení skupiny (maximálne 4 deti). Pred začlenením dieťaťa do skupinového programu je potrebná vstupná konzultácia. Všetky deti v skupine robia úlohy a aktivity na rovnakej úrovni.