PRIHLASOVANIE GRAFOMOTORICKÉ PRAKTIKUM marec 2024

29.01.2024

Spúšťame prihlasovanie na GRFOMOTORICKÉ PRAKTIKUM - sobota 9. marec 2024 v ŽILINE ...nakoľko sa jedná o praktikum, kurz prebieha iba prezenčne!  

POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ- max. 12 osôb

Cieľová skupina: pedagogickí asistenti, učitelia MŠ, učitelia na 1.stupni ZŠ, špeciálni pedagógovia, študentky elementárnej a predškolskej pedagogiky, študentky špeciálnej pedagogiky

Lektorka kurzu: PaedDr. Jaroslava Barčíková, špeciálna pedagogička

Cieľom kurzu: je priviesť odborníkov pracujúcich s deťmi so špeciálnymi potrebami k hlbšiemu pochopeniu motorických a percepčných mechanizmov ako nevyhnutného predpokladu rozvíjania grafomototrických zručností.

Náplň vzdelávacej aktivity: bude zameraná na metodickú podporu v teoretickej a praktickej oblasti, ktoré sa budú vzájomne prelínať.

Teoretické penzum bude zahŕňať kľúčovú pojmológiu na prehlbovanie teoretických poznatkov z oblasti grafomotoriky a jej kľúčových oblastí. Medzičlánkom teórie a praxe bude diagnostický manuál, pomocou ktorého budete vedieť lepšie načítať príčiny (etiológiu diagnóz), prediktory ťažkostí, a hravou formou si pretestovať dieťa, overiť si, čo vzhľadom k veku a diagnóze dokáže a naopak. Praktikum bude zamerané na intervenciu, stimuláciu a korekciu ťažkostí u detí prostredníctvom modelových situácií, zážitkových aktivít a nácvikom osvojovania grafomotorických zručností netradičným modelom – najmä cez hru a s využitím špeciálnych pomôcok. Netradičný model rozvíjania grafomotorických zručností bude v prevažnej miere sústreďovať pozornosť na motorický a percepčný komponent žiaka. Budete sa prakticky na sebe učiť ako možno rozvíjať jednotlivé pohybové prvky s prepojením na senzorické vnemy. Prakticky si budete môcť vyskúšať pomôcky, s ktorými viete posilňovať oslabené miesta u dieťaťa a rozvíjať ich.

Videoukážka kurzu, prihlasovanie a viac informácií https://www.egalita.sk/vzdelavanie/