Vzdelávali sme s podporou Nadácie PONTIS

24.10.2022

V Žiline sa v októbri uskutočnili dve vzdelávacie aktivity, ktoré boli zamerané na rozvíjanie grafomotorických zručností u detí so špeciálnymi potrebami v kontexte facilitácie pedagogických asistentov. Vzdelávanie s názvom "Grafomotorické praktikum" spolu absolvovalo 20 pedagogických asistentov materských, základných a špeciálnych základných škôl z rôznych kútov Slovenska.

Občianske združenie EGALITA so sídlom v Žiline tieto kurzy zastrešilo nielen organizačne, ale najmä odborne. Ich cieľom bolo priviesť asistentov k hlbšiemu pochopeniu motorických a percepčných mechanizmov ako nevyhnutného predpokladu rozvíjania grafomotorických zručností žiakov s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia. Tiež odborne a prakticky poskytnúť asistentom podporu v tejto oblasti a rozvíjať tak ich odborné kompetencie a flexibilitu v individuálnom prístupe k žiakovi.


"Našou snahou bolo pokryť oblasť zameranú na podporu grafomotorických zručností, ktorá býva často oslabená alebo narušená naprieč spektrom mnohých diagnóz u detí. Kurzy boli zacielené na identifikáciu príčin zlyhávania detí a žiakov v uvedenej oblasti prostredníctvom netradičného skríningového materiálu s orientáciou na motoricko-percepčný komponent. Kľúčovou fázou vzdelávania bolo špeciálnopedagogické praktikum naplnené stimulačnými aktivitami a pomôckami. V prostredí a v podmienkach súčasnej školy je grafomotorika častým problémom, ktorý limituje žiaka v mnohých aspektoch vzdelávania, od schopnosti obsedieť, zaostriť zrak na rôzne vzdialenosti až po schopnosť plynulého písania s porozumením. Grafomototrika sa dotýka detí s diagnózou od mentálneho postihnutia, cez poruchy učenia a koncentrácie, telesných a senzorických deficitov, narušenej komunikačnej schopnosti či detskej mozgovej obrny. Prax nám ukazuje, že do tohto spektra vo veľkej miere prepadávajú aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, tiež populácia rómskeho etnika," uviedla Jaroslava Barčíková, špeciálna pedagogička a lektorka kurzov.

Teoretická a praktická časť kurzu sa vzájomne prelínali a boli obohatené o sebaskúsenostné zážitkové aktivity. Dôležitým medzičlánkom bol špeciálny diagnostický manuál vytvorený na základe niekoľkoročných skúseností v práci s deťmi so špeciálnymi potrebami so zameraním na deti predškolského veku, mladšieho školského veku s predikciou poruchy, tiež detí s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím použiteľný v staršom školskom veku. Našim cieľom bolo zaškoliť asistentov k tomu, aby si vedeli hravou formou v školskej praxi overiť, ktoré oblasti predurčujúce grafomotoriku sú u žiaka problematické. Následne, na základe zisteného poznania, vytvorili program stimulačných aktivít pre potreby individuálnych oslabení žiaka, s ktorým pracujú.

"Veríme, že praktikum prostredníctvom nadobudnutých poznatkov, diagnostických nástrojov a stimulačných aktivít, bolo pre účastníčky vzdelávania prínosné a inšpiratívne. Záujem o kurz prevýšil naše očakávania a zároveň naznačil aktuálnu potrebu ďalšej metodickej podpory pedagogických asistentov v školách. Oboch kurzov sa zúčastnili zanietené a motivované pedagogické asistentky, ktoré vytvorili príjemnú a priateľskú atmosféru. Prínosným faktorom vzdelávania bola možnosť živej komunikácie, osobné stretnutie a sieťovanie asistentiek z rôznych školských zariadení, ktoré mali zároveň priestor na zdieľanie svojich osobných skúseností a postojov z ich každodennej praxe. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu zo strany absolventiek vzdelávania, tiež prevyšujúci záujem prihlásených pedagogických asistentov, plánujeme uvedenú vzdelávaciu aktivitu opakovať".

Obe vzdelávacie aktivity "Grafomotorické praktikum pre asistentov" boli realizované s podporou Nadácie Pontis, Programu Srdce pre deti."